Cursus Soefisme en Samenleving

In het nieuwe seizoen presenteert het Soeficentrum
Rotterdam de cursus Soefisme en samenleving. Geheel
gestoeld op de leringen van de grondlegger, Hazrat Inayat
Khan, wordt in deze cursus aandacht besteed aan de
aspecten waarin het Soefisme zich in onderscheidt van
reguliere stromingen op het gebied van het innerlijk leven.
Er wordt gewerkt met lezingen uit de Sociale Gatheka’s, de
hoofdstukken die behandeld en uitgewerkt worden
betreffen de samenhang tussen de spirituele ontwikkeling die men op individueel gebied door kan maken en de doorwerking in het maatschappelijk leven.

Hoe geef je zelf vorm aan de beleving van jouw individuele
spiritualiteit? Welke betekenis heeft de innerlijke scholing in
het grotere geheel, naar de samenleving?

Waarom is het belangrijk, in elke tijd, over de eeuwen heen, dat mensen zich afstemmen, op hun eigen manier, op hun
zielenverbinding? Welke bijdrage kunnen de uitgangspunten
van het Soefisme van Hazrat Inayat Khan geven?
Aan de orde zullen komen dat een en ander afhankelijk is
van de eigen opvattingen en beelden, die óf belemmerend
óf bevrijdend kunnen zijn voor het individuele innerlijk leven.
Pas als het innerlijk werk afgestemd is kan de vraag gesteld
worden hoe dit zich verhoudt naar het maatschappelijk
leven.
Daarnaast wordt gekeken wat de samenleving kan hebben
aan de uitgangspunten van het Soefisme, een omdraaiing
als het ware: welke ondersteuning kan er zijn vanuit het
mystieke perspectief ten aanzien van bepaalde
maatschappelijke problemen?

De cursus is als volgt opgebouwd

We verkennen eerst de hoofdstukken over het soefisme als
stroming, waarin de sociale uitgangspunten inhoudelijk aan
de orde komen.
Daarna bekijken we wat belangrijk is in het innerlijk leven
voor wat betreft de ontwikkeling van de eigen spiritualiteit:
Hoe kun je in een beter contact met je zielenleven komen,
​hoe ontdek je beter wat jou ten diepste leidt in de
beslissingen die je op maatschappelijk gebied maakt.
Vervolgens onderzoeken we deze samenhang, hoe zet je in
de wereld wat jouw eigen ervaringen en opvattingen zijn,
hoe werkt jouw innerlijk pad en afgelegde weg door?
Tenslotte aandacht voor een ander perspectief: wat kan de
samenleving hebben aan de uitgangspunten van het
Soefisme voor wat betreft eenheid in verscheidenheid?

Het uitgangspunt is dat een soefi alle geloofsopvattingen
respecteert en er de eenheid van religieuze idealen in kan
zien, zich niet van de samenleving afkeert maar er juist in
blijft functioneren en door innerlijke scholing niet alleen
zichzelf afstemt op de Geest van Leiding maar leert zien hoe
het Goddelijke in alle lagen van het Leven werkzaam is.
Juist in het Soeficentrum is er plaats om met elkaar van
gedachten te wisselen over deze belangrijke vragen.
Het gaat hierbij om de dialoog, onderlinge bespreking, niet
om het opleggen van eigen denkbeelden of opvattingen of
te komen tot een eindconclusie. Vooral wat het zielenleven
betreft zal het uitgangspunt eigen ervaringen zijn,
voorbeelden uit de praktijk, welke inzage kunnen geven hoe
innerlijke afstemming bereikt kan worden. Pas als men
innerlijk in harmonie en schoonheid afgestemd is kan de
vraag behandeld worden hoe deze in het maatschappelijk
leven vorm gegeven kan worden.

De cursus is in de eerste plaats gericht op het bespreken en
behandelen van de lessen die Hazrat Inayat Khan zelf op dit
gebied aangereikt heeft. Er zal voldoende ruimte zijn om de
aangereikte stof uit te werken, te bevragen en te onderzoeken.

Daarnaast is de cursus gericht op onderling van elkaar leren,
eigen voorbeelden aanreiken die voor anderen mogelijk
ondersteunend kunnen zijn. De gehele inhoud betreft een verkenning. Zoals bekend in het werk van Hazrat Inayat Khan gaat het niet om dogma’s en kan het evenmin uitgaan van vaste stellingen, maar wel om belangrijke uitgangspunten. Zo kunnen ook ethische vraagstukken of problemen op het gebied van morele ontwikkeling niet ontbreken.

Het is de bedoeling dat juist op het Soeficentrum ruimte is voor verheffing, voor aandacht voor het zielenleven, waar ruimte is voor inhoudelijke bespreking en daardoor het creëren voor mogelijkheden voor die individuele afstemming. In het symbool van het soefisme wordt dit zo mooi aangegeven met de vleugels van het hart. Het fijne van uitwisseling in een groep is dat we van elkaar kunnen leren, dat je misschien op een wonderlijke manier van een ander kunt horen wat op dat moment helemaal op jou van toepassing is.

Aandachtspunt:
Deze cursus heeft niet als basis om allerlei maatschappelijke problematiek te bespreken, en is ook niet gericht op persoonlijke begeleiding voor maatschappelijke moeilijkheden en vraagstukken. Misschien ten overvloede: het gaat ook niet om uitwisseling van elkaars persoonlijke geschiedenis, of het aanhoren van hele levensverhalen.

Het zwaartepunt ligt bij het werk van Hazrat Inayat Khan en zijn lezingen en leringen.

Praktische informatie

Voor deze cursus is aanmelding vooraf verplicht, met
mogelijk een telefonische intake. Het gaat om een traject
met een inhoudelijke opbouw. Het betreft dus een vaste
groep qua samenstelling. Van iedere deelnemer wordt
vooraf van een avond bestudering van de aangeleverde
tekst verwacht.

De bijeenkomsten zijn 1 x per maand,  van
september tot en met juni.
De kosten per keer zijn € 5,-. Dit komt geheel ten goede aan het Soeficentrum Rotterdam.
 
De cursus wordt gegeven door Fredrika Visser en Bauke de
Wreede, centrumleider.