Cursus Soefisme en Samenleving

In het nieuwe seizoen presenteert Soeficentrum Rotterdam de cursus ‘Soefisme en samenleving’. Geheel gestoeld op de leringen van de grondlegger, Hazrat Inayat Khan, wordt in deze cursus aandacht besteed aan de aspecten waarin het soefisme zich in onderscheidt van reguliere stromingen op het gebied van het innerlijk leven. 
Er wordt gewerkt met lezingen uit de sociale Gatheka’s, de hoofdstukken die behandeld en uitgewerkt worden, betreffen de samenhang tussen de spirituele ontwikkeling die men op individueel gebied door kan maken en de doorwerking in het maatschappelijk leven.

Hoe geef je zelf vorm aan de beleving van jouw individuele spiritualiteit? Welke betekenis heeft de innerlijke scholing in het grotere geheel, naar de samenleving? 

Waarom is het belangrijk, in elke tijd, over de eeuwen heen, dat mensen zich afstemmen, op hun eigen manier, op hun zielenverbinding? Welke bijdrage kunnen de uitgangspunten van het soefisme van Hazrat Inayat Khan geven?
Aan de orde komt dat een en ander afhankelijk is van de eigen opvattingen en beelden, die óf belemmerend óf bevrijdend kunnen zijn voor het individuele innerlijk leven. Pas als het innerlijk werk afgestemd is kan de vraag gesteld worden hoe dit zich verhoudt naar het maatschappelijk leven.

Daarnaast wordt gekeken wat de samenleving kan hebben aan de uitgangspunten van het soefisme, een omdraaiing als het ware: welke ondersteuning kan er zijn vanuit het mystieke perspectief ten aanzien van bepaalde maatschappelijke problemen?

De cursus is als volgt opgebouwd

We verkennen eerst de hoofdstukken over het soefisme als stroming, waarin de sociale uitgangspunten inhoudelijk aan de orde komen.
Daarna bekijken we wat belangrijk is in het innerlijk leven voor wat betreft de ontwikkeling van de eigen spiritualiteit: hoe kun je in een beter contact met je zielenleven komen, hoe ontdek je beter wat jou ten diepste leidt in de beslissingen die je op maatschappelijk gebied maakt.
Vervolgens onderzoeken we deze samenhang, hoe zet je in de wereld wat jouw eigen ervaringen en opvattingen zijn, hoe werkt jouw innerlijk pad en afgelegde weg door?
Tenslotte aandacht voor een ander perspectief: wat kan de samenleving hebben aan de uitgangspunten van het soefisme voor wat betreft eenheid in verscheidenheid?

Het uitgangspunt is dat een soefi alle geloofsopvattingen respecteert en er de eenheid van religieuze idealen in kan zien, zich niet van de samenleving afkeert maar er juist in blijft functioneren en door innerlijke scholing niet alleen zichzelf afstemt op de Geest van Leiding maar leert zien hoe het goddelijke in alle lagen van het Leven werkzaam is.
Juist in het soeficentrum is er plaats om met elkaar van gedachten te wisselen over deze belangrijke vragen. Het gaat hierbij om de dialoog, onderlinge bespreking, niet om het opleggen van eigen denkbeelden of opvattingen of te komen tot een eindconclusie. Vooral wat het zielenleven betreft zal het uitgangspunt eigen ervaringen zijn; voorbeelden uit de praktijk, welke inzage kunnen geven hoe innerlijke afstemming bereikt kan worden. Pas als men innerlijk in harmonie en schoonheid afgestemd is kan de vraag behandeld worden hoe deze in het maatschappelijk leven vorm gegeven kan worden.

De cursus is in de eerste plaats gericht op het bespreken en behandelen van de lessen die Hazrat Inayat Khan zelf op dit gebied aangereikt heeft. Er zal voldoende ruimte zijn om de aangereikte stof uit te werken, te bevragen en te onderzoeken.

Daarnaast is de cursus gericht op onderling van elkaar leren, eigen voorbeelden aanreiken die voor anderen mogelijk ondersteunend kunnen zijn. De gehele inhoud betreft een verkenning. Zoals bekend in het werk van Hazrat Inayat Khan gaat het niet om dogma’s en kan het evenmin uitgaan van vaste stellingen, maar wel om belangrijke uitgangspunten. Zo kunnen ook ethische vraagstukken of problemen op het gebied van morele ontwikkeling niet ontbreken.

Het is de bedoeling dat juist op het soeficentrum ruimte is voor verheffing, voor aandacht voor het zielenleven, waar ruimte is voor inhoudelijke bespreking en daardoor het creëren voor mogelijkheden voor die individuele afstemming. In het symbool van het soefisme wordt dit zo mooi aangegeven met de vleugels van het hart. Het fijne van uitwisseling in een groep is dat we van elkaar kunnen leren, dat je misschien op een wonderlijke manier van een ander kunt horen wat op dat moment helemaal op jou van toepassing is.

Aandachtspunt:
Deze cursus heeft niet als basis om allerlei maatschappelijke problematiek te bespreken, en is ook niet gericht op persoonlijke begeleiding voor maatschappelijke moeilijkheden en vraagstukken. Misschien ten overvloede: het gaat ook niet om uitwisseling van elkaars persoonlijke geschiedenis, of het aanhoren van hele levensverhalen.

Het zwaartepunt ligt bij het werk van Hazrat Inayat Khan en zijn lezingen en leringen.

Praktische informatie

Voor deze cursus is aanmelding vooraf verplicht, met mogelijk een telefonische intake. Het gaat om een traject met een inhoudelijke opbouw. Het betreft dus een vaste groep qua samenstelling. Van iedere deelnemer wordt vooraf van een avond bestudering van de aangeleverde tekst verwacht.

De bijeenkomsten zijn 1 x per maand,  van september tot en met juni. De kosten per keer zijn € 5,-. Dit komt geheel ten goede aan Soeficentrum Rotterdam. 
De cursus wordt gegeven door Fredrika Visser en Bauke de Wreede, centrumleider.