Betrokkenheid bij het centrum

Stichting Soeficentrum Rotterdam (SSCR) kent meerdere vormen van betrokkenheid bij het centrum.

 

Geïnteresseerden

Deze mensen zijn nog in de oriëntatiefase op het Spirituele pad van onder andere Universeel Soefisme of koesteren hun ongebondenheid. Zij zijn welkom bij de Universele Erediensten (UED). Op hen wordt  geen beroep gedaan voor een jaarlijkse financiële bijdrage. In de praktijk vertalen zij hun financiële betrokkenheid veelal via de vrijwillige bijdrage van de UED en / of via incidentele giften. U kunt als belangstellende deelnemen aan alle openbare activiteiten, waaronder de Universele Eredien­sten en de belangstellendenklassen. Als u uw mailadres noteert in het Soeficentrum of contact opneemt  met Bauke de Wreede, centrumleider Soeficentrum Rotterdam, bdewreede@gmail.com, dan wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten in het Soeficentrum. In overleg kan bekeken worden of u kunt deelnemen aan de belangstellendenklas en/of de Gatha-klas.

Vrienden van Soeficentrum Rotterdam

Vrienden voelen zich sterker verbonden met het Universeel Soefisme en de wijze waarop we dat binnen Stichting Soeficentrum Rotterdam (SSCR) vorm geven. Voor sommige mensen is vriend zijn laagdrempeliger en ook wat vrijblijvender dan deel uitmaken van de broeder- en zusterschap. Vrienden hebben qua activiteiten dezelfde rechten als geïnteresseerden.

Broeder- of zusterschap

Wie zich aangetrokken voelt tot het soefisme en het gedachtengoed van Hazrat Inayat Khan onderschrijft, kan broeder- of zusterschapslid worden. Broeder- en zusterschapsleden kunnen na overleg deelnemen aan alle klassen. Aan toetreders tot de broeder- en zusterschapsgemeenschap wordt gevraagd om de doelstellingen van het Universeel Soefisme en de Soefi-boodschap van Hazrat Inayat Khan te onderschrijven.

Vriend of  broeder- of zusterschapslid zijn hoeft niet te betekenen dat men minder betrokken is bij SSCR. Dit ligt voor iedereen weer anders. Er zijn vrienden die heel actief zijn en broeders/zusters die wat meer op de achtergrond blijven, of omgekeerd.

Moeried

Wie zelf het Soefi pad wil opgaan kan moeried (letterlijk: leerling) worden. Moerieds verbinden zich ertoe de mystieke ontwikkelingsweg te gaan en zich innerlijk te scholen. Van u wordt gevraagd dat u de doelstellingen van het Soefisme onderschrijft en zich kunt verenigen met de tien Soefi-denkbeelden (zie de pagina Doelstellingen en onze Statuten). Wie moeried wil worden kan contact opnemen met onze Centrumleider, Subhan Bauke de Wreede. Vooraf vinden enkele gesprek­ken plaats. Het moeriedschap is een strikt persoonlijke zaak, die ondersteund wordt door een spirituele inwijding. U bent vrij in de keuze van uw inwijder, mits hij of zij hiermee akkoord gaat en na overleg met de centrumleider. Met uw inwijder kunt u afspraken maken over diens spirituele begeleiding op het innerlijk pad en hoe u zich verder kunt en wilt ont­wikkelen.

Financiële bijdrage

Van vrienden, broeder- en zusterschapsleden  en moerieds wordt een jaarlijkse financiële bijdrage aan SSCR verwacht. Voor vrienden bedraagt die bijdrage 50 euro per kalenderjaar; voor broeder- en zusterschapsleden is dat 70 euro. Moerieds dragen al naar gelang hun inkomen 100, 150 of 230 euro per jaar bij. Alle bedragen zijn exclusief een abonnement op de Soefi Gedachtes. Tot welke inkomensgroep men behoort, wordt aan de innerlijke stem van de moeried overgelaten. Van de bijdragen van moerieds en broeder/zusterschapsleden wordt 10 Euro afgedragen aan de Universel in Katwijk: Murad Hassil. 

Jaarlijks krijgt u een mail met het verzoek om uw bijdrage over te maken op bankrekening NL43 TRIO 0788 8372 14 t.n.v. Stichting Soeficentrum Rotterdam. Voor een verantwoording van onze inkomsten en uitgaven zie de pagina met onze Jaarrekening Soeficentrum Rotterdam.

Stichting Soeficentrum Rotterdam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden. Schenkingen aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar van uw inkomen. Ook voor de schenk- en erfbelasting levert dit belastingvoordelen op. Meer informatie over ANBI’s kunt u vinden op www.anbi.nl.

Soefi Gedachtes

U kunt zich desgewenst zelf abonneren op de Soefi Gedachtes, een kwartaalblad voor Soefi’s in Nederland en België. Soefi Gedachtes is een uitgave van de Soefi Beweging Nederland en is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor het Soefisme en de boodschap van Liefde, Harmonie, Schoonheid en Geestelijke Vrijheid van Murshid Hazrat Inayat Khan. Soefi Gedachtes is gratis te downloaden vanaf de website van Soefi Beweging Nederland (www.soefi.nl). Een abonnement op de papieren versie is mogelijk voor 16 euro per jaar. Om de centrumadministratie te ontlasten dienen betrokkenen bij SSCR zich zelf op de Soefi Gedachtes te abonneren, door € 16,- over te maken op bankrekening NL48 TRIO 0379 4274 78 ten name van penningmeester Stichting Soefi Beweging Nederland, onder vermelding van Abonnement Soefi Gedachtes en uw volledige huis- of postadres en e-mailadres.

Activiteiten

Het programma staat  op onze website. Voor elke activiteit wordt een uitnodiging gestuurd aan allen die een mailadres hebben gegeven aan het centrum. De activiteiten van Soeficentrum Rotterdam vinden plaats van september tot en met juni. Aan het bijwonen van sommige activiteiten zijn kosten verbonden. Veelal wordt de mogelijkheid geboden om per bezoek een bijdrage te leveren of voor een half of heel seizoen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het soort activiteit. Bij deelname volgt een afzonderlijk verzoek om een bijdrage.

Aan een “klas” zoals de Studie- en meditatieklas of de Gathaklas verbindt men zich in principe voor een heel seizoen.  Omdat de “klassen” deel uitmaken van de innerlijke scholing van moerieds, is de deelname al inbegrepen in het richtbedrag van hun bijdragen. Aan het bijwonen van algemene centrumbijeenkomsten en open dagen / avonden zijn geen kosten verbonden.

Centrumvergaderingen

Soeficentrum Rotterdam organiseert minimaal één keer en doorgaans twee keer per jaar een centrumvergadering voor al haar vrienden, broeder- en zusterschapsleden en moerieds. Op deze bijeenkomsten licht het bestuur haar activiteiten toe, legt zij financiële verantwoording af,  en informeert zij de aanwezigen over alle zaken die mogelijk voor hen van belang of interessant zijn. Iedereen kan vragen stellen of met suggesties komen. Omdat we een stichting zijn beslist het bestuur, waarbij naar zoveel mogelijk consensus wordt gestreefd.