Soefi Ontmoeting Nederland (SON)

Op 8 februari 2020 heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen 11 Nederlandse soeficentra, om met elkaar van gedachten te wisselen over de stand van zaken in de Soefi Beweging Nederland en de afzonderlijke centra. Tijdens enkele vervolgbijeenkomsten is het idee om een informeel netwerk op te richten verder uitgewerkt: Soefi Ontmoeting Nederland. De deelnemende centra bespreken hierin hoe het met ieder centrum gaat en hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Voorts wordt de voortgang van de activiteiten van dit netwerk besproken. De ontmoetingen worden als hartverwarmend, verbindend en ondersteunend ervaren.

Aan het netwerk nemen zowel bij de Soefi Beweging Nederland aangesloten centra als zelfstandige centra deel. Uitgangspunt van het netwerk is dat de  verschillende Soefi organisaties (International Sufi Movement (ISM), Inayatiyya, Sufi Way, Sufi Ruhaniat, Soefi Beweging Nederland (SBN), Soefi Contact) ieder een eigen betekenis hebben. De deelnemers aan het netwerk zijn vrij in de keuze van hun eigen Esoterisch platform.

Wat de deelnemers bindt is de mystieke onderstroom van alle tijden en alle plaatsen zoals Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan deze toegankelijk heeft gemaakt en zoals deze als inspiratiebron voor ieders unieke eigen proces van zelfverwerkelijking kan dienen.

De eigenheid van iedere Soefi-centrum/ iedere Soefi-groep staat centraal. Vanuit deze diversiteit bestaat geen blauwdruk voor hoe een centrum of Soefi-groep opereert. Bij alle activiteiten ligt de verantwoordelijkheid bij de individuele deelnemende centra.

De deelnemers aan de kringen ontmoeten elkaar in een open sfeer. De ontmoetingen zijn gericht op het ervaren van verbinding, het samen aangaan van spirituele verdieping, het uitwisselen van ervaringen, elkaar ondersteunen en het organiseren van activiteiten.

Het netwerk streeft zowel binnen als buiten het Soefisme naar open interactie met andere Soefi groepen en Soefi organisaties

Organisatie

Het netwerk opteert voor open ontmoetingen, zonder hiërarchie of bureaucratie. Niemand heeft de “leiding”. Uitgangspunt is niet aansturing van bovenaf, maar samen op zoek zijn, vanuit ons hart en vertrouwen in de Geest van leiding.
Het netwerk werkt op basis van kringen en werkgroepen:

De binnenkring of coördinatiegroep.
Deze  kring bestaat uit vaste vertegenwoordigers van de deelnemende Soefi centra en Soefi groepen. De groep verzorgt de basisorganisatie van het netwerk. Zij kiest uit haar midden elke twee jaar twee personen die de werkzaamheden van het netwerk faciliteren. Daartoe behoren het voorbereiden en leiden van ontmoetingen, het coördineren van de voortgang en het meten en terugkoppelen van de voortgang aan de coördinatiegroep, en het vertegenwoordigen van het netwerk in externe contacten. De twee facilitators maken hun eigen taakverdeling en kunnen ondersteuning vragen van binnen en van buiten de Coördinatiegroep.

De middenkring
Moerieds en ander direct betrokkenen uit de aangesloten centra/platforms.

De buitenkring
Alle binnen en buiten de aangesloten centra/platforms betrokken Soefi belangstellenden.

Werkgroepen en podgroepen
De activiteiten van de coördinatiegroep  worden ondergebracht in “ werkgroepen”, ieder met eigen doelstellingen, een tijdsduur, waar aan de orde een budget. De leden bestaan uit mensen uit de coördinatiegroep, eventueel aangevuld met externe deelnemers. Zij dragen gezamenlijk de zorg voor de uitvoering van de activiteit. Daarnaast kent het netwerk een of meer podgroepen. Dit zijn groepjes mensen die periodiek bij elkaar komen zonder vooraf bedachte agenda, om met elkaar te bespreken wat zich ter plekke aandient.

De werkgroepen en podgroepen acteren niet namens maar vanuit  de coördinatiegroep. De leden van werkgroepen verrichten hun activiteiten vanuit een eigen verantwoordelijkheid en informeren de leden van de Coördinatiegroep over hun activiteiten.

Werkwijze

Het netwerk kent een organische ontwikkeling, waarin we gezamenlijk optrekken.

 • De ontmoetingen en de organisatie van activiteiten vinden plaats op basis van wederzijds vertrouwen en veiligheid
 • De kracht en de macht komen niet voort uit “ gelegitimeerde functies en rollen” maar vanuit de verbeelding
 • Het netwerk kent geen “ hiërarchische structuur” maar een taakverdeling
 • Het karakter van de groep kenmerkt zich niet door een “lage participatie van alleen halen” maar door veel interactie en brengen.
 • De organisatie van activiteiten kenmerkt zich door een flexibele aanpak van projecten
 • De vormgeving van het proces geschiedt op basis van dialoog; discussie is welkom, met wederzijds respect en vanuit de bereid om echt naar elkaar te luisteren.

Voor de onderlinge gesprekken hanteert het netwerk het Sociocratisch model, met als basisregels:

Consentbeginsel.
Iedere deelnemer dient aan een voorgenomen besluit zijn of haar “ consent” te geven. Dit komt neer op een “ verklaring van geen bezwaar”. Een deelnemer kan het niet eens zijn met het besluit maar om de continuïteit van het proces niet te blokkeren toch het “consent” geven. Het “ consent” is geen veto recht. Het is het recht op een eigen inbreng en op het beargumenteerd aangeven van de grenzen die daarbij worden ervaren. 

Een besluit wordt pas genomen wanneer alle deelnemers hun “ consent” hebben gegeven. Wie niet verschijnt tijdens de besluitvorming geeft daarmee automatisch het consent.

Kringen
De  organisatie bestaat uit “ kringen” of semi-autonome groepen. Elke kring heeft een eigen doel- en/of taakstelling. Elke kring kent een eigen coördinatie.

Kiezen van personen
Het kiezen van personen gebeurt uitsluitend na een open gesprek in de kring met consent.

Activiteiten                  

Er is een longlist van mogelijke activiteiten opgesteld. Vooralsnog wordt prioriteit gegeven aan:

 • Organiseren van ontmoetingen

Van de binnenkring: gericht op uitwisseling, intervisie, verdieping, oefening m.b.t. de verschillende activiteiten in de centra (pijlers).
Van de midden kring: Inhoudelijke verdieping en uitwerking/verduidelijking van verdiepingsbehoefte.
Van de buiten kring: vormgeven aan momenten van meditatie en stilte, uitwisselen van muziek/beweging  en verbinding met de natuur.
Van alle drie de kringen: Maatschappelijke relevante activiteiten ( Soefisme in het dagelijks leven).

 • Organiseren van open (inter)nationale activiteiten, bijvoorbeeld een zomer- of winterschool
 • Het Soefisme van Hazrat Inayat Khan in Nederland betekenis geven in de samenleving.
 • Verkennen, bundelen en toegankelijk maken van de kwaliteiten van haar deelnemers.
 • Uitwerken van een communicatieplan (wat, hoe, met wie), op termijn het ontwikkelen en bijhouden van een website en/of nieuwsbrief, en vormgeven aan andere vormen van integratieve en interactieve communicatie.

Vooralsnog zijn één Podgroep en vier werkgroepen actief: werkgroep retraite, werkgroep Pad van Ontwikkeling, werkgroep communicatie, en een meditatiegroep. Verder is gewerkt aan versterking van onze verbinding met de Universel Murad Hassil in Katwijk.