Saum

Geprezen zijt Gij, Allerhoogste God,
almachtig, alomtegenwoordig, aldoordringend,
het Enige Wezen.
Neem ons in Uw ouder-armen,
hef ons op uit de dichtheid van de aarde.
Uw schoonheid aanbidden wij,
aan U geven wij ons gewillig over.
Allergenadigst en barmhartig God,
geïdealiseerde Heer van de hele mensheid,
U alleen aanbidden wij,
en naar U alleen gaat ons verlangen uit.
Open ons hart voor Uw schoonheid,
verlicht onze ziel met Goddelijk licht.
O Gij, de Volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid,
Almachtig Schepper, Onderhouder, Rechter
en Vergever van onze tekortkomingen,
Heer God van het Oosten en van het Westen,
van de werelden omhoog en omlaag
en van de geziene en ongeziene wezens,
stort Uw Liefde en Uw Licht over ons uit,
geef voedsel aan ons lichaam, ons hart en onze ziel,
gebruik ons voor het doel, dat Uw wijsheid kiest
en leid ons op het pad van Uw eigen goedheid.
Trek ons nader tot U, ieder ogenblik van ons leven,
tot zich in ons weerspiegelen mogen
Uw genade, Uw heerlijkheid,
Uw wijsheid, Uw vreugde en Uw vrede.

Amen

Praise be to Thee, Most Supreme God,
Omnipotent,
omnipresent, All-pervading, the only Being.
Take us in Thy Parental Arms,
Raise us from the denseness of the earth.
Thy Beauty do we worship,
To Thee do we give willing surrender.
Most Merciful and Compassionate God,
The Idealized Lord of the whole humanity.
Thee only do we worship,
and toward Thee alone do we aspire.
Open our hearts toward Thy Beauty,
Illuminate our souls with Divine Light.
O Thou, the Perfection of Love, Harmony and Beauty!
All-powerful Creator, Sustainer, Judge and Forgiver of our shortcomings,
Lord God of the East and the West,
Of the worlds above and below,
And of the seen and unseen beings,
Pour upon us Thy Love and Thy Light,
Give sustenance to our bodies, hearts and souls.
Use us for the purpose that Thy Wisdom chooseth,
And guide us on the path of Thine Own Goodness.
Draw us closer to Thee every moment of our Life,
Until in us be reflected
Thy Grace, Thy Glory, Thy Wisdom, Thy Joy and Thy Peace.

Amin