Salat

Allergenadigst Heer, Meester, Messias
en Verlosser van de mensheid,
wij groeten U in alle ootmoed.
Gij zijt de eerste oorzaak en het laatste gevolg,
het goddelijk licht en de Geest van Leiding,
Alfa en Omega.
Uw licht is in alle vormen,
Uw liefde in alle wezens:
in een liefdevolle moeder, in een vriendelijk vader,
in een onschuldig kind, in een helpend vriend,
in een bezielend leraar.
Geef dat wij U herkennen
mogen in al Uw heilige namen en vormen:
als Rama, als Krishna, als Shiva, als Boeddha,
laat ons U kennen als Abraham, als Salomo, als Zarathoestra,
als Mozes, als Jezus, als Mohammed
en in veel meer namen en vormen,
bekend en onbekend aan de wereld.
Wij aanbidden Uw verleden,
Uw tegenwoordigheid verlicht diep ons wezen
en wij zien uit naar uw zegen in de toekomst.
O Boodschapper, Christus, Nabi, de Rasoel van God.
Gij wiens hart voortdurend opwaarts reikt,
Gij komt op aarde met een boodschap als een duif van omhoog,
wanneer Dharma in verval is,
en spreekt het Woord dat U in de mond wordt gelegd
zoals het licht de wassende maan vult.
Laat de ster van het goddelijk licht, die in Uw hart schijnt,
zich weerspiegelen in het hart van Uw toegewijden.
 Moge de Boodschap van God wijd en zijd reiken,
de hele mensheid verlichten
en maken tot één enkele broederschap
in het Vaderschap van God.

Amen

Most gracious Lord, Master, Messiah
and Savior of humanity,
We greet Thee with all Humility.
Thou art the First Cause and the Last Effect,
The Divine Light and the Spirit of Guidance,
Alpha and Omega.
Thy light is in all forms,
Thy Love in all beings:
In a loving mother, in a kind father,
In an innocent child, in a helpful friend,
In an inspiring teacher.
Allow us to recognize Thee
In all thy holy names and forms;
As Rama, as Krishna, as Shiva, as Buddha.
Let us know Thee as Abraham, as Solomon, as Zarathustra,
As Moses, as Jesus, as Mohammad,
And in many other names and forms,
Known and unknown to the world.
We adore Thy past;
Thy presence deeply enlightens our being,
And we look for Thy blessing in the future.
Oh Messenger, Christ, Nabi, the Rasul of God!
Thou whose heart constantly reaches upward,
Thou comest on earth with a message,
As a dove from above when Dharma decays,
And speakest the Word that is put into Thy mouth
As the light filleth the crescent moon.
Let the star of the Divine Light shining in Thy heart,
Be reflected in the hearts of Thy devotees.
May the Message of God reach far and wide,
Illuminating and making the whole of humanity
As one single family
in the Parenthood of God.

Amin