Leestekst 3 oktober 2021

Teksten bij de lezing het pad naar essentie

Bhagavad Gita, de Gita vers 39, 40 en 46
Luister nu naar wat Ik te zeggen heb over de yoga waarbij men werkt zonder dat men daardoor aan zijn handelen gebonden raakt. O zoon van Prtha, als je je deze kennis eigen maakt, kun je jezelf bevrijden van de terugslagen van je doen en laten.
Wie dit nastreeft lijdt verlies noch achteruitgang – en een kleine vooruitgang op deze weg kan een mens voor het ernstigste gevaar behoeden.
Alle doeleinden die een kleine bron geleidelijk dient, kunnen ineens worden gediend door meren en zeeën. Evenzo kunnen alle doeleinden van de Veda’s worden gediend door degene die weet wat hun ene doel is.

Uit “de leer van Boeddha”, het Pad ter Verwezenlijking
Waarlijk; deze drie paden ( de morele voorschriften naleven, geestesconcentratie beoefenen en steeds wijsheid nastreven) zijn de ware weg naar de Verlichting. Volgt men deze paden niet, dan blijft men geestelijke begoochelingen en ontgoochelingen opstapelen. Wie deze paden volgt, vermijdt discussies en betwistingen met werelds gerichte mensen en poogt met geduld te mediteren in een rein gemoed, zodat Verlichting kan verwezenlijkt worden.

Zarathoestra

Yasna 48 vers 9
Maar als wij verblind zijn, hoe kunnen we dan zeker weten, dat we ons op de goede weg bevinden? Laat staan zij, die wij op deze weg dienen te geleiden!
Wij zijn onzeker, Heer! Tastende en zoekende gaan wij onze weg!
En toch, Heer, worden er elk moment van ons leven beslissingen geëist, Beslissingen omtrent hetgeen wij wel en niet moeten doen
Overeenkomstig datgene wat onze dienstbaarheid aan U ons oplegt.

Yasna 49 vers 3:
Daarentegen streven wij hartstochtelijk de waarheid na en hunkeren naar het Goede zonder ophouden.
Leer ons, Heer, onze dagen zinvol te besteden, opdat wij niet vervallen in de praktijken Uwer tegenstanders, die hun dagen doorbrengen in zelfbedrog en aldus onherstelbare schade aan hun ziel toebrengen.
Ruim, o Heer, een aanzienlijke plaats in voor het goede in ons hart, opdat het kwade nergens gelegenheid krijgt zich te vestigen.

Joodsgeschrift:
Uit Psalmen 1
De twee wegen
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.

Christelijk geschrift
Spreuken 4 vers 10 t/m 13
Mijn zoon, luister, neem mijn woorden aan, ze vermeerderen de jaren van je leven.
Ik heb je de weg van de wijsheid gewezen, op rechte paden heb ik je gevoerd.
Je zult onbelemmerd voortgaan, nergens zul je struikelen, al ga je nog zo snel
Laat mijn onderricht niet los, houd het vast, vergeet het nooit, het is je leven.

18: De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt.

Rumi:

Daglicht
Ondanks de twijfelaars bracht God spirituele tuinen met bloemen tot bloei in de harten van Zijn vrienden
Elke roos die van binnen zoet geurend is, die roos verteld over de geheimen van het Universele. Haar geur, verspreidt zich, tot verwarring van de twijfelaars, over de wereld en verscheurt de sluiers.

Gayan:
Hoe kan ik U danken, voor Uw genade en mededogen, koning van mijn ziel. U kwam me te hulp toen ik alleen voortschreed door de wildernis, door ’t duister van de nacht.

Met Uw brandende toorts verlichtte U mijn pad.
Verkild door de koude van ’s werelds hardvochtigheid, zocht ik bij U mijn toevlucht en met Uw eindeloze liefde schonk U me troost.

Toen ik nergens gehoor vond, klopte ik tenslotte aan Uw poort en U gaf meteen gehoor aan de roep van mijn gebroken hart.

U leidt mij in de juiste richting, Heer; ik ben een kind op ’s levenspad.

Mijn ziel blijft als een kompas op U gericht, terwijl mijn leven door de storm heen gaat.

Maak mijn hart tot de bron van Uw oneindige leven, die opwelt tot in eeuwigheid.